Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkola nr 2 w Barcinie

Wyszukiwanie zaawansowane

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Przedszkola nr 2 w Barcinie

Przedszkole nr 2 w Barcinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www i BIP Przedszkola nr 2 w Barcinie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-02-11
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2014-02-11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

- część plików nie jest dostępna cyfrowo;
- brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów;

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2024-02-15
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-02-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sylwia Hoffmann-Sobczak.
 • E-mail: przedszkole.nr2@op.pl
 • Telefon: +48 (52) 3832554

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9, email: sekretariat@barcin.pl

"Nazwa organu odwoławczego" oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Aby dostać się do budynku należy pokonać furtkę, a następnie drzwi wejściowe – otwierane ręcznie. W jednostce nie ma obszarów kontroli.

2. Budynek składa się z 2 części: parter oraz piętro. Aby dostać się na poziom powyżej parteru należy pokonać schody.

3. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynku nie ma schodołazu.

4. W odległości 20m od przedszkola znajduje się parking miejski, z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.

5. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.

6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

- brak skrótów klawiszowych służących do przemieszczania się po elementach strony internetowej;
- zamiar aktualizacji i dostosowania Biuletynu Informacji Publicznej do nowszej wersji zgodnie z obowiązującymi przepisami;

Deklaracje wedle uznania

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sylwia Hoffmann-Sobczak

Data wytworzenia:
15 lut 2024

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Zakopiec

Data publikacji:
15 lut 2024, godz. 21:37

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Zakopiec

Data aktualizacji:
15 lut 2024, godz. 21:50